K_A12_Muzeum Vltavy Chotilsko

Datum: 10.03.2009
Místo: Chotilsko
Stupeň: STS, DSP
Realizováno: 03/2009 - 10/2009
Společnost: build&build s.r.o.

Architektonické řešení

Architektonické řešení obou objektů z velké části respektuje původní  tvar a charakter objektů. Snaží se o maximální dispoziční využití obou objektů a rovněž o využití podkrovní části objektů.

Návrh předpokládá rekonstrukci objektu stájí na objekt muzea. V 1.NP předpokládá vznik infocentra s hlavním vstupem z uliční části. Za vstupem je vstupní hala, kde je situován informační panel, dětský koutek, a kancelář infocentra. Infocentrum má své zázemí v podobě malé kuchyňky a wc pro zaměstnance. Toto zázemí je společné pro kancelář infocentra a další kancelář s pokladnou muzea. Ze vstupní haly je přístupné sociální zázemí pro návštěvníky, kde je společná umývárna, wc pro invalidy, wc pro ženy a wc pro muže. V bloku sociálního zázemí je situována i místnost pro úklid a technická místnost, které jsou přístupné z prostoru chodby do expozice I. Ze vstupní haly se dále pokračuje přes hlavní vstupní dveře do muzejní expozice.

Druhé nadzemní podlaží je přístupné schodištěm, opatřeným plošinou pro osoby se sníženou schopností pohybu. Toto schodiště je situováno ve východní části objektu muzea a je přístupné jak z expozice I, tak vedlejším vchodem objektu muzea. Toto řešení vychází vstříc požadavku na možnost tematického oddělení respektive spojení obou expozic muzea. Pro možnost oddělení je v prostoru pod schodištěm vybudován prostor šatny a kasy pro expozici II. V druhém nadzemním podlaží je ve schodišťovém traktu umístěna místnost šatny a skladu, dále pak velký dispozičně volný prostor expozice II. Návrh předpokládá výrazné zachování dvorní fasády objektu, zejména charakteristické cihelné ostění okenních otvorů s typickým industriálním zasklením. Ve 2.NP jsou navrženy sdružené vikýře, které zajistí alespoň částečné denní osvětlení expozice II. Okenní otvory ve vikýřích reflektují rytmus okenních otvorů v 1.NP.

Dále návrh předpokládá rekonstrukci objektu stodoly na objekt klubu balónového létání. Vstup do objektu je situován ze dvorní části a přes zádveří se dále vstupuje do schodišťové haly, ze které se vstupuje do skladu, do dílny a do technické místnosti pod schodištěm. Prostor dílny je přístupný i přes vrata na východní fasádě objektu.

Do 2.NP se vstupuje po schodišti umístěným ve střední části objektu. Ve 2.NP je z chodby, kam ústí schodiště, přístupná kancelář, přípravna pilotů, odpočinková místnost pilotů, wc, koupelna, a klubovna/učebna, vybavená kuchyňským zázemím a prostorem učebny. Klubová místnost navazuje na terasu, která je orientována na východ a nabízí otevřené výhledy do krajiny. Fasáda objektu je v  úrovni 1.NP rovněž z větší části zachována, zejména co se týká okenních a dveřních otvorů. Na rytmus oken 1.NP pohledově navazuje rozmístění vikýřů ve 2.NP.

 

Stavebně technické řešení

Stavební řešení rekonstrukce objektů předpokládá kompletní rozebrání stávající střechy a konstrukce krovu, dále ubourání nadezdívky a částečné ubourání stropní konstrukce - v objektu stodoly celé, v objektu stájí částečné. Dále předpokládá vybrání stávající podlahy a vytvoření nové podlahové konstrukce včetně zhutněného násypu, podkladního betonu, hydroizolace a tepelné izolace.

Nové stropy budou tvořeny ocelovými nosníky s vloženou tepelnou izolací, VŠZ plechem s betonem a nášlapnou vrstvou. Cihelná klenba do traverz v pravé části od schodiště bude zachována. Násyp bude vybrán  a nad klenbou provedená nová vložená ocelobetonová stropní konstrukce. Jako podélné stropnice jsou navrženy  válcované ocelové profily I220 ve vzdálenosti  1520mm, na kterých bude uložen VSŽ plech 11 001 s betonovou deskou tl. 100 mm. Stropnice budou uloženy na průvlacích ze zdvojených válcovaných ocelových profilů  I360 ve vzdálenosti  3500mm. Pod průvlaky musí být mezera mezi klenbou min. 50 mm pro jejich průhyb.

Konstrukce krovu bude tvořena pěti hambalkovými vazbami v objektu muzea a čtyřmi hambalkovými vazbami v objektu balonového klubu.

Nová konstrukce střešního pláště bude tvořena parozábranou, tepelnou izolací, pojistnou hydroizolací a pálenou střešní krytinou.

Schodiště je navrženo jako ocelobetonové. Mezipodesta je tvořena válcovanými nosníky

u stěny U 160 u kraje 2xU160 do kterého jsou ukotveny schodnice z profilu UPE 200 mezi tyto schodnice resp. na horní pásnici stropnic mezipodesty je položen VSŽ plech a provedena ocelobetonová deska tl.= 100 mm použit plech 11001 v každé vlně ΦR10. Na ramenech nad deskou jsou nadbetonovány stupně.

Nové obvodové stěny a nadezdívky budou z tepelně izolačního keramického zdiva tl. 40cm (např. POROTHERM) a zvenku budou zatepleny 15cm tepelné izolace (například PPS nebo minerální vata). Vnitřní zdivo bude provedeno ze systémových tvarovek daného výrobce v požadovaných tloušťkách. Je možné použít i sdk příčky (např. KNAUF W112).

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

Zahájení stavby již do 14 dnů!

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský projekt?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

team@buildbuild.cz