K_A13_RD Nový Knín

Datum: 10.01.2008
Místo: Sudovice - Nový Knín
Stupeň: STS, DSP, DPS, Realizace
Realizováno: 01/2008 - 10/2010
Společnost: build&build s.r.o.

Architektonické řešení

Architektonické řešení objektu respektuje charakter okolní zástavby a rovněž reflektuje konfiguraci terénu krajiny. Snaží se o co možná nejcitlivější zakomponování hmoty objektu do krajiny, přičemž se částečně snaží využívat orientaci pozemku ke světovým stranám a výškové úrovně na pozemku, které nabízejí výhledy do otevřené krajiny. Svým pojetím energeticky pasivního domu respektuje rovněž zásady pro kompaktní návrh vnitřních objemů.
Objekt je přízemní, počítá s výtvarným vykonzolováním základové desky tak, aby byl vytvořen dojem lehké, „vznášející se“ stavby, která „hledí“ ze svahu do krajiny.
Celková výška objektu nepřesáhne výšku 4,1m.
Dispoziční rozvržení prostorů je minimalistické a funkční. Markýzou krytý vstup z východní strany ústí uvnitř domu do vstupní haly, odkud je přístupná prostorná šatna poblíž vchodových dveří. Na vstupní halu navazuje komunikační chodba, z které jsou přístupné ostatní prostory domu. V severní části je to ložnice a dětský pokoj, naproti vstupu je to wc a lázeň, a v jižní části dispozice je situován kuchyňský kout s jídelnou a obývacím prostorem, které dohromady tvoří dispozičně otevřený a propojený prostor, z kterého je přístup na jižní terasu. Z terasy je pak přístup na zahradu.
Prostor technické místnosti je přístupný z místnosti lázně.
Pohledově nejvýraznější bude jižní fasáda, která ve hmotě objektu tvoří prostor jakési loggie, terasy. Jižní fasáda je nejvíce otevřená a také nejvíce prosklená. Proti nežádoucímu přehřívání je kryta překonzolovaným štítem střechy. Jižní fasáda za sebou skrývá hlavní obytné místnosti a měla by nabízet jak otevřené pohledy do krajiny, tak vizuální kontrolu pozemku v jižní, níže položené části.
Fasáda bude obložena dřevěnými mořenými palubkami v kombinaci se svislými pruhy cembonitového obkladu v místě okenních a dveřních otvorů. Jižní fasáda bude mezi okny obložena cembonitem.

Stavebně technické řešení

Novostavba domu bude mít jedno nadzemní podlaží. Dům bude založený plošně na základových pasech, na kterých bude vykonzolovaná podlahová deska, na které budou založeny stěny. Tvar střechy je sedlový s nesymetrickými pulty.
Budova bude založena plošně na monolitických základových pasech z prostého betonu. Šířka pasů bude 400mm a min. hloubka 0,80m pod upravený terén.. Různé výškové úrovně založení bude řešeno stupňovitými základy. Základový pas bude monolitický, vylitý přímo do rýhy výkopu. Základy jsou uvažovány pro tabulkovou výpočtovou únosnost zeminy v základové spáře Rdt = 150 kPa. Základová spára musí být převzata odborným dozorem.
Pro základové pasy bude použit beton třídy C12/15. Pro spodní pas může být použit i prokládaný beton, pokud budou dodržena všechna pravidla pro jeho použití (max. rozměr kamenů do 1/3 rozměru nejmenšího rozměru betonované konstrukce, čistota kamenů, pevnost, dostatečné vrstvy betonu mezi jednotlivými kameny).
Pokud bude v základové spáře zastižena zemina s významným podílem jemnozrnné složky, je ji nutno chránit proti klimatickým vlivům (promrznutí, rozbřednutí, apod.). Případnou rozbředlou nebo namrzlou zeminu je nutno vytěžit a nahradit hubeným betonem.
Podlahová deska
Na základových pasech je položená železobetonová monolitická deska tl. 200mm. Deska je vykonzolovaná.
Svislé nosné konstrukce
Stěny budou tzv. dřevěné stěnové nosníky, které budou z dřevěných sloupků 60/120mm spojených OSB deskou. Překlady budou rozměru 120/160mm. Pod vaznicí budou sloupky rozměru 100/100mm. V jednom místě bude vaznici vynášet tzv. koza s vodorovným trámem rozměru 140/200mm.
Konstrukce střechy
Tvar střechy je sedlový s nesymetrickými pulty. Konstrukce střechy je stojatá vaznicová s vrcholovou vaznicí podpíranou dřevěnými sloupky, tzv. kozou a štítovými stěnami. Každá vazba bude stáhnutá oboustrannými kleštinami. Nad terasou bude vaznice a střecha vykonzolovaná. Vaznice bude rozměru 140/200mm, krokve 80/200mm po 625mm a kleštiny 2x 50/120mm.
Prostorová tuhost budovy
Prostorovou tuhost objektu budou zajišťovat tzv. dřevěné stěnové nosníky vzájemně kolmé ve dvou směrech, které budou z dřevěných sloupků spojených OSB deskou, a tuhé střešní desky z krokví pobitých OSB deskami s mírným sklonem. Prostorovou tuhost střechy bude zajišťovat stažení každé vazby kleštinami. 
Navrhované materiály, dodavatelé
Základové konstrukce budou z prostého betonu C 12/15. Pro základový pas (litý do zeminy) může být použit i prokládaný beton, pokud budou dodržena všechna pravidla pro jeho použití (max. rozměr kamenů do 1/3 rozměru nejmenšího rozměru betonované konstrukce, čistota kamenů, pevnost, dostatečné vrstvy betonu mezi jednotlivými kameny).
Monolitické betonové části jsou navrženy z betonu C20/25. Hlavní nosná výztuž bude použita z oceli 10 505 (ÆR) a popřípadě pro konstrukční výztuž může být použita ocel 10 216 (ÆE).
Dřevěné konstrukce budou z měkkého jehličnatého řeziva (smrk) kvality SI. Spojovány budou tesařskými spoji se zajištěním ocelovými svorníky a hřebíky, případně pomocí plechových spojek pro dřevěné konstrukce (výrobce např. BOVA Březnice). Dřevo bude ošetřeno přípravkem proti dřevokazným houbám a škůdcům s hygienickým atestem pro vnitřní prostředí (tyto prostředky dodává např. QUALICHEM spol. s r.o., Sokolská 1041, 276 01 Mělník, tel. 315 670 392, e-mail: obchod@qualichem.cz, nebo dodává a aplikuje KONZEA s.r.o., Štítného 30/170, 130 00 Praha 3, tel./fax. 222 781 425, e-mail: info@konzea.cz).

DALŠÍ PROJEKTY

NAPIŠTE NÁM

Zahájení stavby již do 14 dnů!

Chcete stavět rodinný dům?
Máte vlastní developerský projekt?
Vlastníte pozemek a zajímají vás možnosti jeho zhodnocení?

team@buildbuild.cz